Zientek & Olivík | Advokátní kancelář

Mnohaleté zkušenosti nám umožňují poskytovat špičkový právní servis zejména podnikatelům a veřejnoprávním institucím. Mezi naše stálé klienty se řadí subjekty v Moravskoslezském a Zlínském kraji, ale také v Praze, Polsku či na Slovensku.

Pro naše klienty zajišťujeme komplexní právní agendu ve všech odvětvích činnosti se speciálním zaměřením na oblast energetiky, zadávání veřejných zakázek a stavebnictví.

Právní podporu poskytujeme vždy s ohledem na obchodní stránku případů, s důrazem na jednoduchost a bezpečnost zvoleného řešení. Plynně komunikujeme vedle češtiny a slovenštiny také v angličtině a polštině, a to včetně přípravy odborných právních textů.

Advokátní tým

Tadeusz Zientek - Advokát

Tadeusz Zientek

Partner

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (2001) obhájením titulu Mgr. Po několikaměsíčním pobytu v zahraničí začal v roce 2002 pracovat jako právník Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde se účastnil procesu uzavírání kapitoly "Hospodářská soutěž" v rámci přístupových jednání směřujících ke vstupu ČR do Evropské unie.

Od roku 2003 působí v advokacii, advokátem je od roku 2007. Během své advokátní praxe poskytoval a poskytuje právní služby významným podnikatelským subjektům z oboru stavebnictví, energetiky, maloobchodu či odvětví prodeje a servisu motorových vozidel.

Tadeusz se specializuje zejména na problematiku obchodních společností, na oblast věcných práv (převody nemovitostí, zástavní právo, věcná břemena), směnečného práva, ochrany hospodářské soutěže, včetně problematiky tzv. blokových výjimek, a zastupování klientů před obecnými soudy, rozhodci a orgány veřejné správy.

Hovoří plynně polsky, slovensky a anglicky.


E-mail: zientek@akzo.cz

Daniel Olivík

Partner

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2001 promoval s titulem Mgr. Po dvou letech strávených v zahraničí a několikaleté zkušenosti z manažerských pozic v roce 2004 zamířil do advokacie.

Za dobu svého působení v advokacii poskytoval a poskytuje na trvalé bázi právní služby řadě významných společností v oboru energetiky, stavebnictví a sklářského, strojírenského, potravinářského a automobilového průmyslu, a to včetně společností vlastněných ze zahraničí.

Ve své praxi se zaměřuje zejména na oblast obchodních závazkových vztahů, energetiky, zadávání veřejných zakázek, pracovního práva a oblast zaměstnanosti.

Hovoří plynně anglicky.


E-mail: olivik@akzo.cz

Další členové týmu

Marek Lenz lenz@akzo.cz
Marek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a advokátem se stal po absolvování koncipientské praxi v naší kanceláři. Hovoří plynně anglicky a zaměřuje se na generální právní agendu s důrazem na energetiku, zadávání veřejných zakázek a obchodní závazkové vztahy.

Anna Bojková bojkova@akzo.cz
Anna vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a do naší kanceláře nastoupila s několikaletou praxí v oblasti advokacie a administrace zadávacích řízení na zadávání veřejných zakázek. Ve své advokátní praxi se věnuje zejména generální právní agendě se zaměřením na právo obchodních společností, obchodní závazkové vztahy a právě problematiku veřejných zakázek. Hovoří plynně anglicky.

Tomáš Zach zach@akzo.cz
Tomáš vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a působí u nás na pozici advokátního koncipienta se zaměřením na generální právní praxi. Hovoří plynně anglicky.

Sára Zwierzynová zwierzynova@akzo.cz
Sára je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a působí u nás na pozici advokátního koncipienta se zaměřením na generální právní praxi. Sára hovoří plynně anglicky.

Klára Kotasová kotasova@akzo.cz
Klára získala právní vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a věnuje se v naší kanceláři generální právní praxi. Klára hovoří plynně anglicky.

Tereza Valihrachová valihrachova@akzo.cz
Tereza působí v naši kanceláři jako asistentka advokátů a zajišťuje kompletní vedení sekretariátu a oblast administrativy a účetnictví.

Jsme flexibilní. Většinu případů řešíme tak, abychom zajištili dvojí kontrolu všech výstupů a stálou zastupitelnost právníků naší advokátní kanceláře.

Při poskytování právních služeb také spolupracujeme s renomovanými partnerskými advokátními kancelářemi:

 • v České republice,
 • v Bratislavě,
 • v Katowicích
 • i dalších evropských městech.

Vysoce specializované otázky řešíme v úzké spolupráci s odborníky v oblasti soudního znalectví, daňového poradenství či auditu.

   Zpět nahoru

Specializace

Obchodní závazkové vztahy

Řadu let zajišťujeme běžnou operativní právní agendu pro významné tuzemské i zahraniční obchodní společnosti působící zejména v energetice, stavebnictví, strojírenství, automobilovém, sklářském a potravinářském průmyslu.

 • Kompletně vyřešíme vaše dodavatelsko-odběratelské vztahy.
 • Navrhneme optimální strukturu a obsah uzavíraných smluv.
 • Připravíme smluvní dokumentaci a projednáme její obsah s vašimi obchodními partnery.
 • Zastoupíme vás při řešení jakýchkoliv sporných otázek v souvislosti s vašimi obchodními vztahy, včetně soudního či rozhodčího řízení.

   Zpět na přehled specializací

Korporátní právo

Právní poradenství zajišťujeme jak pro začínající podnikatele, tak pro subjekty patřící mezi významné hráče na českém trhu. Asistujeme našim klientům i při složitých obchodních transakcích, včetně přeměn obchodních společností nebo akvizicích.

 • Komplexně založíme kteroukoliv formu obchodní společnosti.
 • Navrhneme řešení struktury řízení vaší obchodní společnosti, včetně přípravy odpovídající smluvní dokumentace (smlouvy o výkonu funkcí apod.).
 • Přípravíme a zorganizujeme valné hromady.
 • Vyřešíme vztahy mezi propojenými osobami, přípravíme ovládací smlouvy, SLA apod.
 • Zajistíme proces zvyšování a snižování základního kapitálu.
 • Připravíme a zrealizujeme projekty přeměn obchodních společností (fúze, rozdělení, změny právní formy), včetně všech souvisejících právních a daňových aspektů.
 • Poskytneme vám právní poradenství při akviziční činnosti (akvizice podniků, majetku, koupě obchodních podílů a akcií) včetně zajištění všech souvisejících právních a daňových aspektů - komplexní zajištění due diligence.

   Zpět na přehled specializací

Veřejné zakázky

Poskytujeme komplexní právní služby jak pro zadavatele veřejných zakázek, tak pro dodavatele a uchazeče o veřejné zakázky a další subjekty:

 • Zorganizujeme zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (příprava zadávací a smluvní dokumentace, asistence při posuzování a hodnocení nabídek, vyřizování námitek a zastupování v řízení o přezkum úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, popř. kompletní zajištění organizace zadávacího řízení způsobem "na klíč").
 • Poskytneme komplexní právní poradenství pro zadavatele a pro subjekty zajišťující pro zadavatele administraci zadání veřejných zakázek,
 • Nabízíme asistenci dodavatelům při přípravě nabídek, včetně souvisejícího právního poradenství a asistenci uchazečům při zpracování námitek a zastupování v řízeních o přezkum úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
 • Zajistíme kontrolu průběhu realizovaných zadávacích řízení pro poskytovatele a administrátory dotačních programů z fondů EU.

   Zpět na přehled specializací

Nemovitosti a stavebnictví

Transakce s nemovitostmi jsou běžnou součástí života celé řady našich klientů, a to i těch z nepodnikatelské sféry. I v této oblasti práva poskytuje naše kancelář široké spektrum právních služeb, ať se již jedná o otázky spojené s nákupem a prodejem nemovitostí či jejich pronájmem. S touto problematikou úzce souvisí také oblast stavebnictví.

S ohledem na naši dlouholetou praxi se zastupováním řady významných hráčů působících v tomto oboru jsme připraveni řešit pro naše klienty prakticky veškerou právní agendu spojenou s projektováním a výstavbou budov, včetně sporné agendy vyplývající z realizovaných děl v této oblasti.

 • Provedeme due diligence právního stavu již existujících nemovitostí.
 • Komplexně zajistíme nákup a prodej nemovitostí, včetně posouzení a řešení všech souvisejících aspektů, ať již daňových či záležitostí spojených s úvěrovým financováním a na nemovitostech váznoucích zástavních práv a jiných zátěží.
 • Připravíme a implementujeme zajišťovací instrumenty, včetně hypotečních smluv, zástav nemovitého a movitého majetku, zástav podniků, akcií, obchodních podílů apod.
 • Zajistíme bezpečné finanční toky prostřednictvím institutu advokátní úschovy.
 • Budeme s vámi řešit pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
 • Smluvně ošetříme vztahy týkající se projektování a realizace staveb.

   Zpět na přehled specializací

Ochrana hospodářské soutěže

Poskytujeme obecné poradenství v oblasti soutěžního práva a navíc také právní poradenství:

 • v oblasti tzv. blokových výjimek, včetně blokové výjimky v automobilovém průmyslu,
 • v oblasti nekalé soutěže, tedy zejména řešení případů klamavé reklamy, klamavého označování zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací reklamy, porušování obchodního tajemství, ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí,
 • zastupování klientů ve sporech vyplývajících z nekalosoutěžního jednání.

   Zpět na přehled specializací

Pracovní právo

Přípravíme vzorovou smluvní dokumentaci (pracovní smlouvu, manažerskou smlouvu, dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohodu o odpovědnosti, dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, kvalifikační dohodu apod.).

Dále komplexně právně zajistíme:

 • vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí,
 • zaměstnávání cizích státních příslušníků v České republice,
 • licence ke zprostředkování zaměstávání,
 • činnost agentur práce, včetně zpracování smluvní a další dokumentace pro realizaci agenturního zaměstnávání,
 • vypracování a revize pracovních řádů a dalších vnitřních předpisů zaměstnavatelů,
 • ukončování pracovních poměrů a propouštění zaměstnanců, včetně poradenství při hromadném propouštění,
 • právní audity v oblasti pracovního práva,
 • odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích,
 • zastupování v pracovněprávních sporech,
 • asistenci při kolektivním vyjednávání.

   Zpět na přehled specializací

Soudní, rozhodčí a správní řízení

Našim klientům poskytujeme právní služby v rámci soudních, rozhodčích a správních řízeních, a to od raných stádií sporů (analýza skutkových okolností, právní posouzení uplatňovaných nároků, stanovení procesní taktiky), přes vlastní zastupování před soudy, rozhodci a správními orgány až po případné vykonávací řízení (exekuce).

V rámci této činnosti zejména vždy reálně zhodnotíme šance klienta na úspěch v daném sporu či řízení, včetně přibližných nákladů takovéhoto postupu, zpracujeme žalobu nebo jiná procesní podání a samozřejmě zastupujeme klienty při nařízených ústních jednáních. Nedílnou součástí poskytovaných služeb je vždy snaha o smírné vyřešení daného sporu, včetně mimosoudního jednání s protistranou.

   Zpět na přehled specializací

Vymáhání pohledávek

Uvědomujeme si, že jedním z nejpalčivějších problémů podnikatelského života našich klientů jsou neuhrazené pohledávky. Z těchto důvodů věnujeme této problematice velkou pozornost a jsme plně připraveni pro vás zajišťovat komplexní správu vašich pohledávek včetně:

 • komunikace s dlužníky v úvodní fázi s cílem vymoci pohledávku tak, aby nebyla ohrožena další případná obchodní spolupráce našeho klienta s daným dlužníkem,
 • přípravy a zaslání formálních výzev k úhradě a následného sledování termínů,
 • zajištění sepisu notářských a exekutorských zápisů se svolením k vykonatelnosti, a to na území České republiky, Slovenska a Polska,
 • vymáhání pohledávek standardní formou v soudním, případně rozhodčím řízení,
 • efektivního vedení exekucí ve spolupráci s partnerskými exekutorskými úřady.

   Zpět na přehled specializací

Další právní agenda

Jsme si vědomi toho, že na žádný právní problém není možné pohlížet izolovaně a že každá řešená záležitost má většinou další významné konsekvence, ať již daňové, občanskoprávní, trestněprávní, či pouze obchodně strategické. Z těchto důvodů jsme samozřejmě připraveni pro naše klienty řešit vše s přihlédnutím k takto dotčeným právním odvětvím a oblastem podnikatelského života.

Přestože se naše kancelář primárně zaměřuje na poskytování právních služeb pro podnikatele, poskytujeme samozřejmě právní služby i fyzickým osobám, a to prakticky ve všech právních oblastech a životních situacích. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

   Zpět na přehled specializací

Kontaktujte nás

Zientek & Olivík

Advokátní kancelář

E-mail: info@akzo.cz

Stodolní 1785/31
702 00 Ostrava

Tadeusz Zientek

Partner

Mobil: +420 777 993 557
E-mail: zientek@akzo.cz

Ev. č.: 11385
IČ: 71464298
ID datové schránky: 4v5fuf8

Daniel Olivík

Partner

Mobil: +420 775 721 657
E-mail: olivik@akzo.cz

Ev. č.: 12647
IČ: 72015861
ID datové schránky: 7drgqm8


   Zpět nahoru